• DCB
  • Actuaries and Consultants s.r.o.

Z historie firmy

Firma DCB Actuaries and Consultants s.r.o. (dále jen DCB) vznikla pod původním názvem Democentrum Brno, spol. s r.o. a byla zapsána do Obchodního rejstříku 5. prosince 1991.

Původním zaměřením firmy z počátku její existence byla činnost systémového integrátora, která spočívala, tak jako u mnoha jiných podobných firem v té době, zejména v dodávkách hardwarového vybavení, ať už se jednalo o dodávky počítačových sítí, pracovních stanic, síťových serverů nebo bezdrátových komunikačních pojítek. Z důvodu vzniku velmi silného konkurenčního prostředí v oblasti dodávek IT v období po roce 1991 bylo logickým směrem rozšíření obchodních aktivit firmy do oblasti dodávek komplexních informačních systémů, zahrnujících jak vývoj vlastních softwarových aplikací, tak i provádění systémové integrace softwarových produktů třetích stran.

Prvním cílovým zákaznickým segmentem v oblasti aplikačního software se v roce 1992 staly zdravotní pojišťovny a DCB začalo koncem tohoto roku vyvíjet pro REZAPO komplexní informační systém Vzhledem k tomu, že trh byl již v podstatě rozdělen, došlo záhy k přesunu aktivit firmy na další segmenty trhu. Od roku 1993 firma díky kontaktům amerického společníka - presidenta společnosti Davida Robinsona - navázala postupně spolupráci s konzultační firmou BUCK CONSULTANTS v Londýně, zaměřenou na penzijní fondy včetně vývoje software, což znamenalo zdroj know-how z této v ČR nové oblasti, nezbytný pro rozjezd "nové" aktivity. Tím byla zahájena, z pohledu rozvoje firmy, vývojová "etapa penzijních fondů".

Souběžně s importem know-how byla sledována příprava a vývoj legislativních podmínek v ČR a všestranně budován a připracován vývojový tým. Byla zvolena moderní technologická platforma a zahájen vývoj databázové aplikace pro penzijní fondy typu Client/Server. Díky této včasné přípravě se firmě podařilo získat několik obchodních případů dodávek pro penzijní fondy v ČR a vytvořit tak předpoklady k dalšímu rozvoji firmy.

V průběhu dalších dvou let se firma stabilizovala a začala růst a diversifikovat svoji činnost nejen z hlediska rozšíření portfolia typů vyvíjených SW produktů, ale i rozšíření cílových zákaznických segmentů trhu. V roce 1995 souběžně s dalším rozvojem aplikací architektury C/S začala budovat konkurenční výhodu v komplexnějších řešení IS. Nad datovými zdroji ze základních administrativních systémů zahájila firma jako jedna z prvních v ČR vývoj i nadstavbových aplikací pro podporu rozhodování DSS (Decision Support System) na bázi technologie datových skladů (Data Warehouse), tak i specializovaných softwarových nástrojů pro aktuárské modelování a predikce budoucího vývoje (Actuarial Modeller). Firma vstoupila do vývojové "etapy DSS systémů".

Ve spolupráci s několika zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami začala firma budovat projekt MIS AUDIS, který se stal základem pro realizaci dlouhodobého "Projektu regulace systému financování zdravotní péče". Přímo na půdě společnosti byl vybudován v té době největší Data Warehouse v České republice obsahující více než 100 GB dat šesti zdravotních pojišťoven, které se zapojily do spolupráce s DCB při jeho budování, a byl zahájen projekt komplexního informačního systému pro zdravotní připojištění v ČR. Souběžně s orientací na trh pojišťoven byl postupně vytvořen tým matematiků schopných poskytovat pojistně-matematickou podporu jak vývojovým týmům uvnitř firmy, tak i externím klientům. V roce 1997 na žádost ministra zdravotnictví byly naší společností s využitím datového skladu vyhodnoceny ekonomické analýzy a dopady připravované zdravotní reformy v ČR.

V roce 1997 DCB začala hledat v zahraničí partnera, který by jí umožnil posílit renomovanost a podpořit její konkurenční sílu a pozici i na mezinárodních trzích. Po téměř dvouletém hledání a jednání s mnoha světovými konzultačními organizacemi se DCB stalo členem silné nadnárodní organizace Woodrow Milliman - sítě cca 100 konzultačních firem v oblasti pojišťovnictví působící ve více než třiceti zemích světa a začala se snažit budovat svoji pozici na mezinárodním trhu. Současně se změnil název firmy na DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Vstupem do této sítě se rozšířily možnosti firmy, která se z firmy lokálního charakteru postupně měnila na firmu s globálním charakterem.

V této etapě vývoje společnosti dochází k postupnému přesouvání těžiště marketingových aktivit firmy směrem na zahraničí. Projekt zdravotního pojištění zahájený v prostředí ČR v letech 1996 se stal základním odrazovým můstkem pro dobývání zahraničního trhu v oblasti řízení a financování zdravotní péče. V úzké spolupráci s londýnským členem sítě - firmou Bacon &Woodrow - začala firma na tomto poli vyvíjet marketingovou aktivitu zpočátku na evropském, zejména na anglickém trhu a následně byla aktivita rozšířena i na trh v USA a Austrálie.

S nárůstem šíře obchodních aktivit narůstala potřeba kvalitních zdrojů know-how z různých oblastí, což mělo za následek schopnost firmy rozšířit aktivitu i o konzultační činnosti zejména zaměřené do pojistně-matematické oblasti. Vzhledem k vlastnickému propojení na amerického partnera DCB (D.Robinson) disponovalo vždy širokým zázemím potřebných informačních i kontaktových zdrojů. DCB v průběhu historie spolupracovala s mnoha zahraničními partnery, kteří jsou špičkami ve svém oboru, ať už v odvětví informačních technologií, tak i ve sféře pojišťovnictví, finančnictví, zdravotnictví apod., což se promítalo v podobě využití know-how ve vyvíjených produktech DCB.

Cílový segment trhu pro uplatnění aktivit firmy od počátku tvoří sféra finančnictví, zejména pojišťovny (EGAP) a penzijní fondy (Allianz PF, Bankovní fond penzijního nadlepšení). Časem se šíře obchodního zájmu rozšířila i na další instituce, ať už banky (KB) nebo organizace státní správy (ČSÚ, SCP), tak i další "nefinanční" instituce. Koncem roku 1997 se DCB stává jedním z hlavních řešitelů projektu ŠIS AČR. Na základě provedené analýzy průřezových informačních systémů (PIS, FIS, ISMP, ISL, ZdrIS, atd.) DCB nabídlo vedení Ministerstvu obrany ČR komplexní služby v oblasti informatizace resortu MO ČR.

Kromě aplikací C/S a aplikací DSS zahájila firma od roku 1998 i vývoj aplikací E-commerce na bázi Internetu, kterými rozšířila portfolio svých produktů o nejmodernější technologický trend, umožňující budovat a dodávat komplexní informační systémy konkurenceschopné i v zahraničí.

Vzhledem k akceleraci vývoje firmy a v zájmu podpoření pozice DCB na americkém trhu bylo rozhodnuto o vstupu strategického partnera do firmy. Z několika variant řešení umožňujících další rozvoj firmy byla vybrána varianta přímého kapitálového vstupu zahraničního investora. Tato další etapa historie vyvrcholila na začátku roku 2000 vstupem firmy MedCom USA, Inc., která se stala 100% vlastníkem DCB. Po převzetí firmy byly stanoveny nové priority marketingových aktivit s cílem maximální koncentrace úsilí na trhu v USA.

Od roku 2002 se jediným vlastníkem DCB stal český podnikatel a firma nadále dlouhodobě spolupracuje s americkými partnery v oblasti zdravotnictví, např. se společností Intelimedix, LLC (www.intelimedix.com) nebo INZATA (www.inzata.com) na poskytování komplexních Business Intelligence řešení v oblasti zdravotnictví.

V poslední letech DCB významně rozšiřuje své aktivity v ČR a profiluje se jako dodavatel komplexních řešení pro klienty v oblasti finančnictví, zdravotnictví a státní správy.

Úzce spolupracuje s významnými českými dodavateli informačních technologií pro státní správu i s vědeckou základnou Masarykovy university v Brně a Vysokého učení technického v Brně.

Proběhlé události

Centrum umělé inteligence v onkologii

DCB v první polovině roku 2020 připravilo projektový záměr na vybudování "Centra umělé inteligence v onkologii" a požádalo fakultu informatiky Masarykovy university v Brně a magistrát města Brno o spolupráci na přípravě realizace tohoto projektu. Cílem bude využití umělé inteligence při vyhodnocování biomedicínských dat a obrazů, dosažení vyšší kvality, rychlosti i efektivity diagnostických postupů a tím i zefektivnění léčebných procesů.

Dne 21. ledna 2021 proběhlo jednání na Masarykově onkologickém ústavu k Centru umělé inteligence v onkologii. Zúčastněné instituce:

  • Masarykova universita (MU), zastoupená prof. RNDr. Michalem Kozubkem, Ph.D., Katedra vizuální informatiky - vedoucí Centra analýzy biomedicínského obrazu (CABMO),
  • Masarykův onkologický ústav (MOÚ), zastoupený ředitelem prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D.,
  • Fakultní nemocnice Brno (FNB), zastoupená ředitelem prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D.,
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno (FNUSA), zastoupená ředitelem Ing. Vlastislavem Vajdákem,
  • DCB Actuaries and Consultants s.r.o. (DCB), zastoupená jednatelem RNDr. Vladimírem Kaňovským, CSc.
se dohodly, že společně podpoří vznik Centra umělé inteligence v onkologie, které bude zastřešovat Masarykova universita, a jako partneři budou MOÚ, FNB, FNUSA, DCB.

Začátkem dubna 2022 byla podepsána statutárními zástupci všech smluvních stran (Masarykova univerzita, Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, DCB Actuaries and Consultants s.r.o.) Smlouva o spolupráci – Centrum pro umělou inteligenci v onkologii a následně zveřejněna v rejstříku smluv s datem 12. dubna 2022. Zveřejnění v rejstříku smluv (bez podpisů) lze najít ZDE. Dne 7. září 2022 byl proveden slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi městem Brnem a Masarykovou univerzitou – podpora Centra umělé inteligence v onkologii. Za město Brno memorandum podepsal 1. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík a prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium, za Masarykovu univerzitu.

PF2021
Certifikát v "Registru solventních firem"
Dne 28. února 2017 získala naše společnost DCB Actuaries and Consultants s.r.o. členství v "Registru solventních firem" spravovaných firmou Bisnode Česká republika, a.s. prokazující finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost viz. obdržený certifikát.
25. výročí založení společnosti
Den 5. prosinec 2016 lze označit za významný milník v historii naší firmy. Před 25-ti lety byla založena společnost DEMOCENTRUM BRNO spol. s r.o., která v roce 1998 byla přejmenována na DCB Actuaries and Consultants s.r.o. a při této slavnostní příležitosti ředitel a majitel společnosti RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. uspořádal dvě slavnostní setkání v Brně a v Praze. Ve skvělé atmosféře proběhlo v stylových sklepních prostorách restaurace BORSALINO brněnské setkání, které ho se zúčastnili bývalí i současní zaměstnanci i externí spolupracovníci, kteří svým osobním přístupem i odbornými znalostmi průběžně vytvářeli předpoklady nejen pro dosahování výborných hospodářských výsledků, ale i pro budování dobrého jména společnosti doma i v zahraničí, zejména v USA a Britském království.

IMGP6012.jpg IMGP6013.jpg IMGP6014.jpg IMGP6015.jpg IMGP6017.jpg IMGP6019.jpg IMGP6020.jpg IMGP6021.jpg IMGP6022.jpg IMGP6023.jpg IMGP6024.jpg IMGP6025.jpg IMGP6026.jpg IMGP6027.jpg IMGP6028.jpg IMGP6029.jpg IMGP6030.jpg

Setkání v Praze se uskutečnilo dne 31. ledna 2017 ve VIP salónku hotelu IMPERIÁL. Akce se zúčastnili zástupci současných i bývalých obchodních partnerů a externích konzultantů. Po přivítání zúčastněných hostů RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. provedl krátký exkurz do historie společnosti a po přípitku pozval všechny k neformální zábavě.Odpolední čas se nesl ve velmi přátelské atmosféře i v odborné diskuzi mezi zúčastněnými při bohatém občerstvení a výborném vínu.

P1030274.jpg P1030276.jpg P1030277.jpg P1030279.jpg P1030281.jpg P1030282.jpg P1030285.jpg P1030286.jpg P1030287.jpg P1030290.jpg P1030294.jpg P1030295.jpg P1030296.jpg P1030298.jpg P1030299.jpg P1030300.jpg P1030301.jpg P1030302.jpg P1030303.jpg P1030304.jpg P1030306.jpg P1030307.jpg P1030308.jpg P1030309.jpg

Úspěšná implementace Rozšířeného ALFA Systému v Penzijní společnosti Allianz
Dne 15. července 2013 jsme v Penzijní společnosti Allianz po ověření ve zkušebním provozu úspěšně předali do "ostrého" provozu rozšířený ALFA Systém, umožňující administraci penzijních produktů II. a III. pilíře důchodového systému ČR.
Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku IS pro Penzijní společnost Allianz
V lednu 2012 DCB Actuaries and Consultants zvítězilo ve výběrovém řízení Penzijního fondu Allianz na dodávku "SW řešení pro penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) a důchodové penzijní spoření (II. pilíř)" pro budoucí Penzijní společnost Allianz založenou podle legislativy přijaté v rámci reformy důchodového systému ČR.
Penzijní fond Allianz je naším dlouholetým významným zákazníkem, který již od roku 1994 provozuje námi dodaný ALFA Systém - IS pro administraci penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb.
Smlouva o strategickém partnerství
Dne 28. listopadu 2011 DCB Actuaries and Consultants podepsalo se společností GORDIC spol. s r.o. "Smlouvu o strategickém partnerství" se zaměřením na vzájemnou spolupráci obou společností při zajištování komplexních řešení informačních systémů pro subjekty působící v oblasti důchodového systému ČR (penzijní fondy).
Společnost Gordic spol. s r.o. patří k dominantním dodavatelům komplexních informačních systémů v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví v ČR s více než 6000 zákazníky.

Podrobnější informace naleznete zde.
Konference "eGovernment v Bratislavě"
DCB Actuaries and Consultants ve spolupráci se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou a společností GORDIC spol. s r.o. zorganizovala mezinárodní konferenci eGovernment – lepší služby občanům.
Konference se konala dne 8. prosince 2009 v hotelu Crowne Plaza v Bratislavě. Zúčastnili se jí zástupci nejvyšších orgánů veřejné moci, vysokých škol i podnikatelské sféry. Za DCB vystoupila a se svým příspěvkem "e-learningové kursy – GINIS" sklidila zaslouženou pozornost RNDr. Helena Wallenfelsová.
Seminář "Evidence dokumentů"
DCB Actuaries and Consultants uspořádala dne 22. března 2007 v prostorách firmy odborný seminář, na kterém byla prezentována nová verze podpůrného DMS nástroje pro elektronickou evidenci dokumentů - aplikačního SW Evidence dokumentů.
Projekt "Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat"
Dne 8. března 2006 byl zahájen projekt "Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat", jehož se DCB Actuaries and Consultants účastní jako partner.
Přístup do organizačního portálu projektu "Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat" Vám umožní administrátor systému: RNDr. Zlata Kubů.
Seminář "Finanční Poradce"
DCB Actuaries and Consultants uspořádala dne 11. května 2005 v prostorách firmy odborný seminář, na kterém byla prezentována nová verze podpůrného nástroje pro finanční poradce - aplikačního SW Finanční Poradce.
Podrobnosti naleznete na stránkách nabídky produktů DCB (přímý odkaz zde).
Práci s Finančním poradcem si můžete vyzkoušet - stáhněte si jeho 30-denní verzi (cca 5,5 MB).
Seminář "Finanční Poradce"
DCB Actuaries and Consultants pořádá dne 4. listopadu 2004 ve spolupráci s GOLEM CLUBem - klubem podnikatelů v Praze seminář, na kterém bude prezentována nová verze podpůrného nástroje pro finanční poradce - aplikačního SW Finanční Poradce.
Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme zájemcům zaregistrovat se co nejdříve. Podrobnosti naleznete zde.
Potřebujeme dostupná a zpracovatelná klinická data
Ve čtvrtek 4. prosince 2003 se konal v zasedací místnosti děkanátu LF MU na Komenského náměstí 2 odborný seminář organizovaný ve spolupráci DCB s Radou pro informační technologie v medicíně pro odbornou veřejnost na Lékařské fakultě.
Pracovníci DCB na semináři představili možnosti informačních technologií při analýze reálných dat zdravotnických zařízení. Proběhla zajímavá diskuze o možnostech daných současným stavem sběru a dostupnosti reálných klinických dat v ČR a zkušenostech s informačním systémem se správou a analýzami klinických dat na trhu v USA.
V průběhu semináře byl představen komplexní informační systém vytvořený DCB, který umožňuje jak praktické tak i vědecky orientované zpracování reálných klinických dat. Seminář zaznamenal velký ohlas u přítomné odborné veřejnosti.

Více o systému najdete zde.
Bezpapírová kancelář 21. století
Ve čtvrtek 29. května 2003 se konal v prostorách firmy odborný seminář.
Bližší informace naleznete na pozvánce.

Zajímá-li Vás tato problematika, podrobnosti o technologii pro elektronickou správu a řízení oběhu dokumentů PC DOCS si můžete přečíst na stránkách nabídky produktů třetích stran (přímý odkaz zde).
Webové služby ve zdravotnictví
Na konferenci konané od 31. března do 1. dubna 2003 v Praze v Konferenčním centru Nemocnice Na Homolce přednesla naše firma příspěvek s názvem Multidimenzionální analýza zdravotnických dat v prostředí webu. Zde naleznete základní informace o přednášce.

Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách www.aeskulap.cz.
Podívejte se také na naši prezentaci a příspěvek.
Od roku 2003 pořádáme E-learningové kurzy
Podrobnosti naleznete na stránkách nabídky služeb DCB.
Od roku 2003 nabízíme náš produkt Elektronická evidence docházky
Elektronická evidence docházky je určena především pro menší firmy, provozující firemní intranet. Umožňuje samostatnou evidenci docházky zaměstnanci, kontrolu nadřízenými pracovníky a další zpracování pracovníky PAM.

Podrobnosti naleznete na stránkách nabídky služeb DCB.
Hlavní strana
O nás
SW řešení
Produkty a služby