• DCB
  • Actuaries and Consultants s.r.o.

Řešení pro oblast zdravotnictví - Health Information Gateway (HIG)

Dokážete si představit...

HIG - podniková platforma pro podporu rozhodování, která integruje všechny obchodní aktivity.

HIG je komplexní systém pro podporu rozhodování institucí v oblasti zdravotnictví, který umožňuje finanční a klinická data převést na relevantní, užitečné a včasné informace. Tato informační infrastruktura kombinuje existující technologie se standardními webovskými aplikacemi v prostředí Internetu a vytváří tak jednotné rozhraní umožňující poskytovatelům a plátcům zdravotní péče přístup k datovým a informačním zdrojům. Díky integraci stávajících dat s technologií e-business nabízí systém pokročilé analytické možnosti využitelné pro on-line podporu rozhodování odpovědných činitelů.
HIG je inovativní e-business systém vyvinutý pro firmu MedCom USA. Je to silný analytický nástroj, který umožní plnou integraci údajů a informací roztroušených ve formě klinických, administrativních a ekonomických dat. S jeho využitím získáte nové neomezené možnosti pro řízení zdravotnických zařízení, pojišťoven, plátců pojistného i pro výzkum. Řešení založené na možnostech webu nabízí nejen nástroje pro "dolování" dat, ale současně aktivně přináší a zpřístupňuje informace prostřednictvím uživatelského rozhraní jako je telefon, faxu, e-mail nebo pager.
Vnitřní infrastruktura vybudovaná na platformě NCR TeradataTM, která zahrnuje nástroje pro integraci a získávání dat, je navržena tak, aby splňovala požadavky organizací ve zdravotním průmyslu. Tato infrastruktura byla vyvinuta v průběhu posledních šesti let a vyhovuje jak běžně dostupným, tak i pokročilým a rozsáhlým analytickým nástrojům. MedCom otevřel nové Středisko Internetových řešení pro zdravotní organizace v Lakelandu na Floridě, kde HIG, vytvořený v prostředí ASP, nabízí. Řešení HIG může být implementováno ve velice krátkém čase 90 - 120 dní. HIG nabízí neomezený potenciál pro získávání znalostí ze systému. Odborníci z resortu zdravotnictví dokáží s využitím jeho prostředků snadno, bez potřeby programátorů, pracovat s daty a dle svých okamžitých potřeb si prohlížet údaje na různých úrovních detailnosti. Jednotlivé rysy systému, jako jsou možnost vzdáleného přístupu k datům, uživatelsky přívětivé prostředí, reportování výsledků získaných buď pouhým kliknutím myši nebo s využitím analytických nástrojů, předurčují HIG pro využití následujícími skupinami uživatelů: HIG je komplexní systém pro podporu rozhodování institucí v oblasti zdravotnictví, který umožňuje finanční a klinická data převést na relevantní, užitečné a včasné informace. Tato informační infrastruktura kombinuje existující technologie se standardními webovskými aplikacemi v prostředí Internetu a vytváří tak jednotné rozhraní umožňující poskytovatelům a plátcům zdravotní péče přístup k datovým a informačním zdrojům. Díky integraci stávajících dat s technologií e-business nabízí systém pokročilé analytické možnosti využitelné pro on-line podporu rozhodování odpovědných činitelů.
Síla HIGu spočívá v jeho vlastnostech, které rozšiřují možnosti využití pro následující činnosti: Modulární architektura systému HIG umožňuje přizpůsobit jeho konfiguraci tak, aby plně vyhovovala požadavkům konkrétního zákazníka. Každý modul lze využít samostatně nebo jako plně integrovanou část celého systému. Systém vypadá jako portál pro poskytování klinických a finančních informací, do kterého mohou uživatelé vstupovat přes řadu různých bran v závislosti na charakteru jejich požadavků. Mezi brány do systému HIG patří:

Řešení pro zdravotnictví - InfoStage

Infostage je rozsáhlá komplexní platforma pro poskytování integrovaných informačních služeb prostřednictvím Internetu nebo intranetu. Je možné využít on-line přístup nebo registraci a distribuci služeb.
Systém se skládá z následujících subsystémů:

Řešení pro zdravotnictví - EBMS

Systém EBMS umožňuje uživateli provádět rozhodnutí, která podporují vysoce kvalitní a přitom finančně dostupnou zdravotní péči. Vytváří rozsáhlou databanku, která je založena na sofistikované architektuře datových skladů. Systém tak podporuje:

EBMS se skládá ze dvou subsystémů:

Electronic Patient Record System (EPRS)

EPRS je navržen jako centrální místo celého komplexního zdravotnického systému. Prostřednictvím EPRS je prováděna automatická výměna informací, e-commerce transakce a podpora pracovních toků pro všechny typy zdravotnických zařízení. V systému jsou uchovávána data o pacientech, evidován jejich zdravotní stav a odpovídající léčebné postupy. Data jsou důsledně strukturalizováa, jsou vztažena ke konkrétnímu pacientovi a jsou okamžitě k dispozici v elektronické podobě, takže jsou plně dosažitelná přes Internet nebo intranet. Oprávněný uživatel může data zobrazovat, vytvářet jejich anotace, rozesílat je, tisknout záznamy o pacientech, výsledky klinických vyšetření a další popisné údaje. Lékař využívající systém může požadovat provádění vhodných testů a jejich výsledky vztažené ke konkrétním pacientům dále distribuovat.

Medical Document Management System (MDMS)

Systém MDMS umožňuje okamžitý a simultánní přístup k jednotlivým položkám zdravotních záznamů o pacientovi. Uchovává oscanované obrázky, pojistné formuláře a další dokumentaci a šetří tak náklady na papír a čas a snižuje režijní ceny zdravotní péče. Dokumenty je pak jednoduše možné importovat z jiných systémů.

Řešení pro pojišťovny - Systém sledování pracovní neschopnosti (SAMS)

Systém SAM (Sickness Absence Management System) představuje nástroj na sledování, vyhodnocování a optimalizaci průběhu a stavu pracovní neschopnosti u klientů pojišťovny - zaměstnanců různých firem. Systém poskytuje široké spektrum informací souvisejících se sledováním a vyhodnocováním průběhu nemocí u zákazníků pojištovny Rubicon Insurance Services Company. Data jsou pracovníkům pojištovny operativně k dispozici po celých 24 hodin denně prakticky kdekoliv na světě (v dosahu sítě Internet).

Charakteristika systému SAM:

Systém SAM poskytuje uživateli informace:

Zajištění bezpečnosti na Internetu:

Řešení pro pojišťovny - INSIS

Kompletní client/server informační systém pro podporu provozních činností spojených s pojišťovacími aktivitami společnosti.

S implementací této aplikace získává klient širokou softwarovou nástrojovou platformu pro řízení pojišťovny. Serverová část aplikace je provozována na RDBMS Sybase, klientská část je postavena na technologiích Centura pro platformu Microsoft Windows.

Referenční instalaci aplikace využívá u zákazníka EGAP více než 100 uživatelů.
MIS pro zdravotnictví - AUDIS

je jádro manažerského informačního systému, umožňujícího analyzovat data z datového skladu (multidimenzionální analýza).
V datovém skladu jsou uloženy individuální doklady (účty), které specifikují léčebnou péči poskytnutou pacientům - tedy příjmovou část hospodaření zdravotního zařízení.
Data potřebná pro naplnění datového skladu lze získat například z dat předávaných zdravotním pojišťovnám za účelem úhrady poskytnuté péče.
Pro analýzu dat jsou použity nástroje multidimenzionální analýzy od firmy MicroStrategy.

MIS AUDIS


Bližší popis systému MIS AUDIS je v přiložených dokumentech se scénářem prezentace a základním popisem ovládání.

Řešení pro zdravotnictví - MIS pro rozpočtování

Firma DCB nabízí svým klientům různé nástroje pro podporu řízení organizací i odborů státní správy - manažerské informační systémy (MIS).
Jedním z účinných nástrojů pro kontrolu efektivity v nakládání s finančními prostředky je multidimenzionální analýza.
DCB vytvořila různé aplikace založené na multidimenzionální analýze. Příkladem je aplikace pro kontrolu čerpání rozpočtů v oblasti školství, která umožňuje:


Aplikace je vyvinuta ve dvou verzích:
Data pro obě verze mohou být uložena v různých typech databází (MS Access, Oracle, MS SQL Server a jiné).
Aplikace je určena pro školské odbory krajských úřadů, může být modifikována pro jiné odbory státní správy.
Bližší informace: ing. Jaroslav Hrubý, e-mail: hruby@dcb.cz, tel.:+420-542217390-2
Přístup do systému MIS ROSA Systém MIS ROSA (login, password) Vám umožní administrator systému, e-mail: kubu@dcb.cz.

Integrace a správa dat - Systém DoPis

Dokumentační systém + Spisová služba

Na základě dlouholetých zkušeností s implementací a integrací celosvětově rozšířeného dokumentačního systému PCDOCS do informačních systémů a na základě zkušeností s vývojem vlastních informačních systémů byl v DCB vytvořen vlastní systém DoPis pro správu přijaté a odeslané pošty, evidenci a správu interních dokumentů a řízení toku písemností.

Systém DoPis (Dokumenty + Písemnosti) je sestaven ze základních komponent, které lze provozovat autonomně i v požadované kombinaci:

Komponenty systému DoPis sestávají z modulů (podrobnosti níže v Use Case).

Základní vlastnosti systému DoPis

Hlavní rysy řešení systému DoPis

Architektura systému DoPis

Systém DoPis je tvořen v třívrstvé architektuře:

Data uložená v databázi (datové úložiště a metadata) jsou předávána aplikační vrstvě, která zajišťuje požadovanou funkčnost a komunikaci s klientskou (prezentační) vrstvou. Zobrazení informací uživateli zprostředkovává klientská (prezentační) vrstva, která data předaná aplikační vrstvou převádí do požadovaného formátu zobrazení.
Toto moderní řešení umožňuje pružně reagovat na požadavky na jakékoliv změny, ať již dané změnou legislativy nebo potřebami uživatelů.


Koncepce řešení jednotlivých vrstev systému DoPis:

Use Case systému DoPis

Charakteristika modulů komponent systému DoPis.

Podatelna

Sekretariát umožňuje provádět veškeré manipulace s písemnostmi a se spisy, jako je

Pracovník umožňuje provádět individuální manipulace s písemnostmi, jako je

Spisovna umožňuje provádět individuální manipulace s písemnostmi, jako je

Expedice

Archiv

Administrátor

Integrace

Některé specializované moduly obsahující univerzální funkčnosti mohou být zařazeny do kterékoliv komponenty systému DoPis podle požadavků uživatele a logiky práce se spisy a písemnostmi.

Řešení workflow Systém DoPis obsahuje implementaci workflow v podobě předem připravených předpisů, které určují kdo a jakým způsobem má s písemností nebo spisem pracovat. Pokud daná písemnost má definované workflow, pak systém zajistí její předání jednotlivým uživatelům. Písemnost je přitom možné předat (podle definovaných přístupových práv a pravomocí) i jinému uživateli mimo stanovenou definici. Postup vyřizování je uložen do historie.

Tisk a snímání čárových kódů Systém DoPis podporuje tisk štítků s čárovým kódem a značení papírových písemností jejich prostřednictvím. Ručním snímačem je kód přečten a přiřazen k písemnosti. Každou papírovou písemnost je možno označit štítkem s předtištěným čárovým kódem. Kód odpovídá přidělenému evidenčnímu číslu písemnosti, svazuje papírovou písemnost se svým elektronickým záznamem. Pokud budou snímačem štítků vybavena i další pracoviště, je možno pomocí štítku rychle vyhledat záznam o písemnosti v evidenci.

Skenování písemností Modul podporuje skenování papírových písemností a uložení jejich elektronického obrazu k zaevidované písemnosti ve spisové službě. Pokud je papírová písemnost určena k naskenování, je předána na skenovací pracoviště vybavené vhodným skenerem. Modul zajistí naskenování dokumentů, rozpoznání čárových kódů, rozdělení listů a jejich uložení do souborů.

Elektronický podpis Pro implementaci vnitřního elektronického podpisu předpokládáme, že elektronické dokumenty budou vytvářeny v MS Office verze XP nebo vyšší, které podporují práci s elektronickým podpisem. Vnitřní certifikační agentura (modul) je řešena pomocí nástrojů Open source PGP for Windows. Ta zajišťuje tvorbu a distribuci privátních a veřejných klíčů uživatelům-odesilatelům a ověřování veřejného klíče u příjemce.

Evidence docházky

Evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti.

Řešení pro státní správu - Finanční poradce, nástroj pro efektivní řízení rodinných financí

Řešení tvoří zejména systém pro podporu rozhodování případně aplikování technologie Data Warehouse pro specifické potřeby klienta (Armáda ČR, Středisko cenných papírů).

Komu je určen Finanční poradce?

Finanční poradce je určen zejména pro profesionály - finanční poradce (konzultanty, dealery, obchodníky a jejich sítě), kteří poskytují své služby v oblasti "rodinných financí" (tzn. pro fyzické osoby) a kteří nabízejí různé investiční produkty dostupné na našem trhu, jako je životní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, podílové fondy apod.
Jednoduchost obsluhy a nenáročnost jeho provozování však umožňuje využití Finančního poradce i laickou veřejností - fyzickými osobami, které se samy starají o alokaci prostředků z rodinného rozpočtu do různých investičních nástrojů na trhu.

Práci s Finančním poradcem si můžete vyzkoušet - stáhněte si jeho 30-denní verzi (cca 5,5 MB).

Charakteristika produktu

Finanční poradce je SW nástroj, který na základě zadaných dat o finanční situaci klienta navrhne optimální uložení "přebytkových prostředků" klienta do - na trhu ČR - dostupných investičních produktů jak z hlediska šíře a struktury portfolia těchto produktů, tak i z hlediska objemu investic do jednotlivých investičních instrumentů, a to s ohledem na investiční cíle dle osobních priorit klienta, jako je např. jeho postoj k investičnímu riziku. Umožňuje řešit i základní životní situace jako jsou zabezpečení důchodu, bydlení či vzdělání dětí apod.
Program je koncipován jako "rodinný" finanční poradce, tzn. že umožňuje provádět výpočty s ohledem na zajištění penze v požadované výši, zajištění vzdělání dětí případně zajištění bydlení.
Práce s programem je jednoduchá a intuitivní, program pracuje v prostředí Windows, nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti ovládání, program je vybaven nápovědou. Výsledky výpočtů jsou zobrazeny číselně a graficky a vše lze také vytisknout.
Výhodou programu je, že na rozdíl od různých na WEBu dostupných "finančních kalkulaček" zaměřených na jeden investiční produkt, pracuje s produkty finančního trhu obecně, tzn. že není zaměřen na konkrétní produkty jednotlivých finančních subjektů, nýbrž pracuje s veškerými typy produktů dostupných na našem trhu, jako stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, podílové fondy apod.
DCB zajišťuje technickou podporu produktu včetně pravidelné aktualizace, odbornou podporu produktu i možnost customizace produktu podle požadavků klienta.

Cenové a obchodní podmínky

Cena za užívání Finančního poradce závisí na počtu uživatelských licencí.
V případě "multilicence" pro více pracovních stanic (více zaměstnanců), jsou aplikovány výrazné množstevní slevy, která jsou aplikovány jak pro ceny za multilicence, tak i pro ceny za technickou podporu.
Zde naleznete Pokyny k registraci Finančního Poradce.

Řešení pro oblast pojišťovnictví - Insurance Management System

DCB General Insurance Administrator – poskytuje informační infrastrukturu pro pojišťovny. Systém v sobě integruje smlouvy a vyřizování nároků, včetně dokumentačního systému.

DCB Insurance Intelligence – na webu založené podnikové řešení, které poskytuje snadný přístup k centralizovaným a relevantním informacím a mění tak informace na poznání.

Integrace produktu třetí strany: DMS - replikace dokumentů (PCDOCS)

Systém PCDOCS je špičkovým světovým produktem firmy Hummingbird v oblasti systémů pro správu dokumentů DMS (Document Management System).
Z obchodního hlediska firma Hummingbird s řešením PCDOCS prezentuje více než 15letý vývoj a zkušenosti z oblasti řešení složitých informačních systémů. Na světovém trhu její prodej přesáhl 5 milionů licencí ve více než 50 zemích světa s ročním obratem více než 250 mil. USD.
O obchodním úspěchu a o kvalitě produktu PCDOCS vypovídá mimo jiné skutečnost, že zvítězil ve výběrovém řízení pro NATO, a plně tak potvrdil, že vyhovuje i vysokým nárokům v oblasti bezpečnosti a přístupu k chráněným souborům informací a dat.
Naše firma implementuje systém PCDOCS ve svých projektech již od roku 1996 a disponuje rozsáhlými zkušenostmi s jeho integrací do různých informačních systémů zákazníků.

Replikace dokumentů v prostředí PCDOCS - Hummingbird DM

Požadavek na replikace dokumentů žádané v rozsáhlých sítích WAN v prostředí PCDOCS přivedla firmu DCB v roce 2002 k vývoji potřebného replikačního mechanismu (dále jen RM).

Úvodní charakteristika

Vyvinutý softwarový produkt RM předkládá komplexní a otevřené řešení replikací dokumentů v prostředí PCDOCS - Hummingbird.
Filozofie replikací vychází z požadavku zabezpečit ve všech jeho lokalitách (MASTER, SLAVE) v daný okamžik shodný obsah všech jeho tzv. "sdílených dokumentů", a to se všemi jejich verzemi i subverzemi. Současně s tím jsou plně respektována bezpečnostní hlediska (přístupová práva k dokumentům) a zároveň je plně zaručen autonomní provoz na všech lokalitách SLAVE i na lokalitě MASTER.
Z uživatelského pohledu je princip replikací pro jednu lokalitu MASTER (Praha) a dvě lokality SLAVE (Brno, Jihlava) znázorněn na následujícím obrázku. Systém umožňuje pracovat jak v plně automatizovaném, tak v operativním (manuálním) režimu řízení exportních, importních a transportních procesů. Metody přenosu dat (realizované exportními dávkami) mohou být on-line, off-line - případně kombinované. Systém vždy zabezpečí správnou integritu dat bez ohledu na metody přenosu (on-line, off-line), a zabrání tak jak jejich nežádoucím redundancím, tak i jejich případné nekonzistenci.
Samozřejmostí je pořízení záznamů o průběhu replikací a snadné dohledání veškerých potřebných údajů o replikačních dávkách, obsluhujících jak replikované dokumenty tak i číselníkové položky.

Koncepce řešení

Řešení je založeno na spolupráci typu MASTER - SLAVES. V celém systému je jediná lokalita typu MASTER a teoreticky neomezený počet lokalit typu SLAVE.
Datové přenosy probíhají vždy pouze mezi lokalitou MASTER a lokalitami SLAVE. Přenosové metody jsou jak "off-line" tak "on-line" a celý systém může pracovat jak v plně automatickém režimu, tak i v režimu manuálního řízení na každé z lokalit. Lokalita MASTER v rámci dokumentačního systému zodpovídá:

Lokalita SLAVE v rámci dokumentačního systému zodpovídá:

Základní procesy

Z analytického pohledu jsou replikace založeny na následujících procesech:

Z výše uvedeného je zřejmé, že dominantní v celém řešení jsou importní a exportní procesy. Procesy transportní mají za úkol pouze správně kopírovat vygenerované exportní dávky do a z příslušných lokalit SLAVE a MASTER. Pro importní/exportní procesy není důležitý způsob přenosu exportních dávek (on-line/off-line), ale pouze to, aby tyto dávky byly správně zkopírovány v příslušných adresářích.

Uživatelské prostředí

Z předchozího popisu koncepce řešení a základních procesů je zřejmá filozofie i technologická koncepce řešení.
Z uživatelského pohledu je implementace replikačního mechanismu do prostředí PCDOCS provedena uživatelsky komfortním způsobem tak, aby replikační mechanismus uživatele v ničem neomezoval a řadový uživatel nepotřeboval žádné speciální školení. Uživateli jsou informace o replikacích zpřístupněny na štítku dokumentu. Štítek dokumentu nese informaci o tom, je-li dokument sdílený/nesdílený a byl-li v dané lokalitě replikován (exportován/importován). Pro replikované dokumenty jsou na štítku ještě informace o dávce (číslo dávky) a stavu - výsledku (úspěšná/neúspěšná) replikace.
Pro ilustraci uživatelského prostředí je uveden následující obrázek. Obrázek prezentuje štítek sdíleného dokumentu z modelové databáze pro lokalitu SLAVE. Každý dokument si nese informaci o replikacích na svém štítku v sekci "Replication controls and status". Detailnější informace jsou pak v historii dokumentu a v historii replikační dávky. Štítky jsou plně zákaznicky modifikovatelné a jejich obsah je zcela v rukou administrátora systému. Štítek tak může obsahovat velmi podrobné, případně žádné informace o replikacích. Správa replikací u všech lokalit byla implementována do utility Library Maintenance. V Library Maintenance lze sledovat průběhy replikací každé (exportní/importní) dávky v dané lokalitě. V záznamu o dávce se sleduje, které položky a z jakých číselníků byly přeneseny (modifikovány), a které dokumenty (jejich verze, subverze a attachementy) byly exportovány/importovány. Současně se v průběhu dávky provádí záznam do historie dokumentu s údaji o dávce, v níž byl dokument (verze, subverze, attachment) přenesen.

Přednosti řešení

Předložené komfortní a komplexní řešení replikací dokumentů v prostředím PCDOCS/Hummingbird je natolik integrováno s tímto prostředím, že není možné jednoduše prezentovat celý systém formou pouhé upoutávky na stránkach webu. Z těchto důvodů jsou přednosti tohoto replikačního mechanismu uvedeny jen v heslovitých odrážkách. Replikační mechanismus se vyznačuje:


V odstavci Uživatelské prostředí je zmínka o začlenění RM do PCDOCS z pohledu standardního uživatele. Odtud je patrné, že implementace RM klade minimální nároky na řadového uživatele systému PCDOCS a nevyžaduje žádná speciální školení řadových uživatelů.
RM je uceleným řešením replikací dokumentů v organizacích využívajících technologie PCDOCS Hummingbird, a to především pro velmi snadnou obsluhu a vysoký komfort poskytovaných služeb.

Hlavní strana
O nás
SW řešení
Produkty a služby